Systém predplatných elektromerov


Primárny účel systému:

Zabezpečiť pravidelnú dodávku elektrickej energie pre sociálne slabšie rodiny, vyriešiť problémy s neplatičmi za dodávku elektriny a problémy s čiernymi odbermi elektriny.

Prínosy systému:

Pre občanov - odberateľov elektriny:

 • Sociálne slabšie skupiny pochopia a zvyknú si, že elektrina je tovar ako každý iný a koľko si ho kúpia, toľko ho dostanú, podobne ako pri kúpe benzínu, cigariet, potravín... Používaním systému pochopia, že dodávka elektriky nie je komodita, na ktorú by mali sociálne slabšie skupiny nárok aj bez platenia.
 • Zvýši sa finančné povedomie a zodpovednosť odberateľov. Sami a dobrovoľne sa rozhodujú, koľko peňazí dajú na elektrinu a koľko na ďalšie položky. Platby za elektrinu uskutočňujú sami z vlastnej iniciatívy a o obvykle v čase poberania sociálnych dávok, teda v čase keď majú k dispozícii financie.
 • Odberatelia oceňujú najme to, že si môžu zaplatiť len toľko, koľko sami chcú a nie sú nutné žiadne povinné pravidelné mesačné platby.
 • Zlikviduje sa pripájanie na čierno a úžera, hlavne v oblastiach osídlenia marginalizovaných skupín.

Pre správcu systému:

 • Nedochádza k pokusom narušiť alebo poškodiť rozvádzače, elektromery alebo rozvody elektriny a čiernym odberom elektriny vzhľadom na skutočnosť, že pri zavedení systému sú propagované bezpečnostné prvky na ochrana systému.
 • Z pohľadu správcu u danej skupiny obyvateľov zaniká problém s vymáhaním pohľadávok za elektrinu. Zaniká pojem neplatič elektriny, tak ako nie je neplatič potravín alebo benzínu.
 • Správca ocení aj to, že má plne automatickú dennú kontrolu celkovej spotreby elektriny a súčtov spotreby jednotlivých odberateľov a denne je informovaný o tom, či nejaké straty vznikajú, alebo nie.
 • Systém okrem vyberania poplatkov za elektrinu a ich zadávania do počítača nevyžaduje žiadnu inú činnosť a údržbu od operátora, všetko je plne automatizované.
 • Z pohľadu nákladov správcu, okrem toho, že nevznikajú straty z dôvodu neplatičov a z dôvodu čiernych odberov, výrazne poklesnú náklady na výjazdy údržbárov o opravy technického zariadenia a následného riešenia škodových udalostí.

Pre dodávateľa elektrickej energie:

 • Dodávateľ energie má len jeden merací bod a jednu zmluvu o dodávke elektrickej energie podpísanú so správcom systému.
 • Dodávateľ nemusí riešiť každodenné problémy s vymáhaním platieb, odpájaním a opätovným pripájaním nedisciplinovaných odberateľov.
 • Dodávateľ zavedením a používaním systému propaguje a podporuje sociálnu politiku pre sociálne slabšie a marginalizované skupiny obyvateľstva a tým prispieva k ich výchove a zvyšovaniu ich kvality života.

Originálnosť riešenia

Hoci vo svete existujú krajiny, kde sa bežne používajú aj predplatné elektromery, na Slovensku je zrealizovaný iba jediný projekt, ktorý implementoval Bytový podnik mesta Košice na LUNÍKU IX, kde v predplatnom móde pracuje viac ako 270 elektromerov. Z pohľadu Slovenska je tento projekt unikátny a v roku 2013 bol ocenený špeciálnou cenou ITAPA. Rovnako unikátna je aj automatická kontrola a riadenie spotreby z centra s využitím technológie PLC- power line communication (komunikácia po elektrickom vedení). Systém je vhodný pre naplnenie koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Technické riešenie

Systém disponuje režimom predplatného módu. Po zakúpení a zaplatení požadovaného množstva energie systém na diaľku automaticky pripojí odberateľa a dodáva mu elektrickú energiu. Po vyčerpaní 90% energie je odberateľ automaticky upozornený na blížiace sa vyčerpanie energie. Po vyčerpaní zaplateného množstva energie systém automaticky odberateľa odpojí. Týmto režimom si odberateľ sám dobrovoľne kupuje požadované množstvá energie podľa svojich potrieb a možností. Nie je nútený k odberom ak sám nechce a tak nevznikajú neplatiči ani nezaplatené faktúry.

Systém využíva funkciu súčtového elektromera na kontrolu neoprávnených odberov, ktorý denne kontroluje celkovú spotrebu skupiny elektromerov – napr. v bytovom dome a porovnáva so súčtovým elektromerom. Ak nastane rozdiel, okamžite na to upozorní dodávateľa energie a ten môže ihneď skontrolovať príčinu. Tým, že neoprávnené odbery sú denne detekované a okamžite riešené výrazne poklesnú pokusy o neoprávnený odber a dodávateľovi energie nevznikajú žiadne straty. Tento systém rieši dva základné problémy: odstraňuje neplatičov a odrádza od pokusov o neoprávnený odber.

Základným stavebným prvkom sú inteligentné elektromery novej generácie, ktoré umožňujú obojsmernú komunikáciu s nadradeným zariadením – dátovým koncentrátorom po silovom vedení – PLC komunikácia. Teda medzi koncentrátorom a elektromermi nie je potrebné budovať samostatné komunikačné vedenie, čo znižuje náklady na realizáciu. Elektromery sú okrem bežných funkcií na meranie vybavené výkonovým relé 100A, ktoré umožňuje diaľkovo odpojiť a pripojiť odberateľa energie. Koncentrátor komunikuje s elektromermi prostredníctvom PLC modemu a s nadradeným centrom – serverom pomocou GSM modemu. Jeden koncentrátor obslúži maximálne 1000 elektromerov. Serverová aplikácia zabezpečuje zber dát z elektromerov a ich parametrizáciu na diaľku. V prípade nižšej koncentrácie meracích bodov, je možné použiť elektromery, ktoré sú vybavené s modemom GSM, ktoré komunikujú s nadriadeným dátovým centrom- serverom- priamo, bez nutnosti použitia dátového koncentrátora (routra).

Prístup k dátovému centru

Prístup k dátovému centru – serveru je realizovaný cez webové rozhranie, ktoré poskytuje viacerým operátorom prístup a možnosť zadávania požadovaných údajov do systému.

Správa systému

Sú dve možnosti spravovania systému:

 • správca zakúpi elektromery, ovládací softvér a systém spravuje na svojom serveri
 • správca zakúpi elektromery, ovládací softvér spravuje spoločnosť TRANSTECH na svojom serveri.

V oboch prípadoch správca cez webový prístup realizuje príjem platieb a s tým súvisiace prípadné zapínanie/vypínanie dodávky elektriny do bytov.

Systém je teoreticky schopný riadiť niekoľko miliónov odberných miest, preto v tomto smere nie sú žiadne obmedzenia. Samozrejme vyžaduje primeranú hardvérovú výbavu. Systém je schopný exportovať a importovať získavané údaje, preto nie je problém prepojiť ho s nadstavbovými systémami ako ekonomika, fakturácie a pod., prípadne dobudovať ďalšie softvérové rozšírenia systému.

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH