Pravidlá ochrany osobných údajov


Spoločnosť TRANSTECH, a. s. Vás týmto informuje, že všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, sú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti.
Pravidlá ochrany osobných údajov sú pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon OOÚ).
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:
TRANSTECH, a. s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 364 81 459, Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, od. Sa, vložka č. 10251/P
 
ÚDAJE, KTORÉ SPOLOČNOSŤ SPRACOVÁVA:
V závislosti od poskytovaného tovaru a služby sú spracovávané rôzne informácie, a to najmä nasledovné osobné údaje:
 
Produkty a služby
Za týmto účelom spracúvame identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov, vrátane čísla občianskeho preukazu, fakturačné údaje, potrebné na výkon zmluvy, či pri komunikácii s nami (ako napríklad kontaktné údaje).
 
Marketingová komunikácia
Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách.
 
Súťaže
V prípadoch, keď organizujeme súťaže pre našich zákazníkov, pre žiakov škôl alebo pre kohokoľvek kto sa do nich zapojí, zhromažďujeme len nevyhnutné identifikačné údaje súťažiacich ako aj ich kontaktné údaje na účel vyhodnotenia súťaže, jej priebehu a vyhlásenia výsledkov.
 
Servisné služby
Pri poskytovaní našich servisných služieb spracúvame identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov a dodávateľov služieb na účel sprostredkovania servisných služieb, adresu výkonu servisu a prevádzky ako aj hodnotenie dodávateľov zákazníkmi.
 
POUŽÍTIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje sú využívané v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä v súvislosti:
 
Plnením zmluvy
 • prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je zmluvnou stranou, iniciátorom zmluvy alebo účastníkom predzmluvných vzťahov. Účelom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade predmet zmluvy.
 • prevádzkovateľ môže zákonne spracúvať osobné údaje za účelom splnenia zmluvy – zaslanie tovaru na adresu – t. j. meno a adresu svojho zákazníka, ktorý si objednal tovar alebo službu
Plnenia zákonných povinností
 • právne povinnosti musia vyplývať zo zákona, všeobecné môžu byť uvedené aj v podzákonnom predpise ide napr. o povinnosť zamestnávateľa poskytovať osobné údaje príslušnej zdravotnej poisťovni, povinnosť identifikácia kontroly osôb bankou
Životne dôležitých záujmov
 • tento právny titul je možné použiť len v prípadoch, kedy je nutné spracúvať osobné údaje za účelom predchádzania vzniku ujmy na živote dotknutej osoby alebo inej osoby
Oprávnených záujmov
 • predstavujú reálny a súčasný záujem prevádzkovateľa
 • za oprávnený záujem možno označiť, napr. vymáhanie právnych nárokov, predchádzanie podvodov, ochrana pred zneužívaním služieb, monitorovanie zamestnancov za účelom ochrany majetku zamestnávateľa, fyzická a elektronická bezpečnosť, vedecký výskum
Osobitných situácií zákonného spracúvania osobných údajov
 • Spoločnosť zabezpečila, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Osobné údaje zákazníkov nie sú zverejňované.
 • spracovávanie osobných údajov je nevyhnuté pre informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a len vtedy, ak to prevádzkovateľovi vyplýva z predmetu činnosti
 • spracovávanie osobných údajov je nevyhnuté na akademický, literárny alebo umelecký účel
 • prevádzkovateľ (zamestnávateľ) môže poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje zamestnanca, ak je to potrebné pre výkon jeho práce
 • V rámci spracovávania osobných údajov, nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.
AKO DLHO A KDE SÚ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ:
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje sú spracované:
 • na základe súhlasu - po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
 • z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy, či trvania predzmluvných rokovaní;
 • z dôvodu plnenia našich zákonných povinností či možností - po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
 • z dôvodu oprávnených záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt je naša spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.
Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané výhradne na serveroch TRANSTECH, a. s.
 
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:
Za účelom poskytnutia pre zákazníka najvhodnejších produktov a služieb, osobné údaje, ktoré sú spoločnosti poskytované a/alebo ktoré boli v rámci poskytovania produktov a služieb získané, sú analyzované a vyhodnocované. Takéto analýzy sú vykonávané na základe oprávnených záujmov spoločnosti s cieľom zlepšenia našich služieb a produktov.
Počas trvania zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, využívame osobné údaje zákazníka aj na priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie celkovej bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny. Takéto monitorovanie a vyhodnocovanie je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k ochrane našich hospodárskych záujmov a zníženiu rizika výpadkov platieb.
 
NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI:
Dotknutá osoba má v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní so svojimi osobnými údajmi. Má nárok uplatniť si nižšie uvedené práva buď osobne, na adrese TRANSTECH, a. s. Jilemnického 4, 080 01 Prešov, kontaktná osoba: p. Dzurišová, alebo elektronicky na e-maile: dzurisova@transtech-sk.eu. Odpovede na žiadosti a informácie sa budú poskytovať v písomnej alebo ústnej forme. Ústne poskytovanie informácií je možné podmieniť preukázaním totožnosti dotknutej osoby. Lehota na vybavenie žiadosti je v zmysle § 29 ods. 3 zákona OOÚ je jednomesačná od doručenia žiadosti, vrátane poučenia o tom kedy a z akých dôvodov je možné lehotu predĺžiť. Umožňuje sa predĺženie lehoty v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení bude dotknutá osoba informovaná spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 
Na predchádzanie akýmkoľvek nejasnostiam, na preukázanie splnenia povinností pre ľahké a jednoduché uplatňovanie práv, tento predpis definuje práva dotknutej osoby:
 
Právo na prístup
Právo na prístup k osobným údajom je v mnohých aspektoch prepojené   s právom dotknutej osoby na informácie.
Dotknutej osobe sa priznáva právo získať:
 • prístup k jej osobným údajom, ktoré sa spracúvajú,
 • potvrdenie, že sa jej osobné údaje spracúvajú,
 • ďalšie doplňujúce informácie - ďalšie informácie vymedzené v písm. a) až h) § 21 ods. zákona OOÚ.
Právo na opravu
Právo na opravu nesprávnych osobných údajov požíva dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi. Ten má bez zbytočného odkladu opraviť údaje, ktoré sa osoby týkajú alebo aj doplniť neúplné osobné údaje.
Prevádzkovateľ má povinnosť: oznámiť vykonanie opravy osobných údajov dotknutej osoby jej samotnej i všetkým príjemcom, ktorým boli jej údaje poskytnuté.
 
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať vymazanie osobných údajov (§ 23 zákona OOÚ), ak:
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,
 • namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania,
 • odvolala súhlas na spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý boli spracúvané a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ získal alebo spracúval,
 • namieta spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie vykonávané na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
 • sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (napr. spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické obchodovanie).
Povinnosť prevádzkovateľa vymazať osobné údaje sa neuplatní, ak je ich spracúvanie potrebné na:
 • na účel archivácie, na vedecké účely alebo účel historického  výskumu či na štatistický účel, t. j. na tzv. privilegované účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Na základe žiadosti dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný obmedziť ďalšie spracúvanie osobných údajov, teda ponechá si iba obmedzené množstvo údajov.
 
Právo na prenosnosť
Cieľom tohto práva je uľahčiť dotknutým osobám premiestňovanie, kopírovanie či preskupovanie vlastných osobných údajov z jedného informačného prostredia do druhého (či už do vlastných systémov, systémov dôveryhodných tretích strán alebo systémov nových prevádzkovateľov).
Právo na prenosnosť zahŕňa údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi.
 
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba môže namietať proti spracúvaniu (vrátane profilovania) jej osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov nemožno namietať ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.
 
Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Automatické individuálne rozhodovanie - Prijatie rozhodnutia o dotknutej osobe, ktoré bolo založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky vo vzťahu k tejto osobe, alebo ju tieto účinky významne ovplyvňujú. Rozhodnutie prevádzkovateľa je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov bez ľudského faktora, iba prostredníctvom výpočtovej techniky.
Profilovanie - Forma automatizovaného spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sa použijú na vytipovanie a vyhodnotenie niektorých osobných čŕt dotknutej osoby, zistenie jej záujmov, názorov, zmapovanie jej správania sa, pohybu, majetkových pomerov, zdravotných ťažkostí, zistenie okruhu osobných priateľov, spoločenských väzieb, a pod.
 
Žiadosti dotknutej osoby a informácie sa primárne vybavujú, resp. poskytujú bezodplatne.
 
PRÁVO ZMENY TÝCHTO PRAVIDIEL
Znenie týchto pravidiel sme oprávnení zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Práva dotknutej osoby vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však nebudú obmedzené. V opačnom prípade budete o tom vhodným spôsobom vopred upozornení.

 

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH