Projekty financované z fondov EÚSpoločnosť TRANSTECH, a. s. vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie, realizovala nasledujúce projekty:

Názov: ENERGETICKÝ MANAŽMENT ELEKTROMEROV

projekt priemyselného výskumu v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast (KaHR)

Obdobie realizácie: 01/2014-11/2015

Cieľ: Výskum využiteľný pri vývoji systému energetického manažmentu elektromerov zodpovedajúcemu európskej legislatíve a pružne sa prispôsobiteľnému stále sa meniacim požiadavkám odberateľov.

 

Názov: TECHNOLÓGIE PRE INTELIGENTNÝ MANAŽMENT SPOTREBY ENERGIÍ A ICH VPLYVY NA VÝVOJ IKT SLUŽIEB PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A KVALITY ŽIVOTA OBČANOV SR

projekt vypracovaný na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR)

Obdobie realizácie: 08/2017-07/2023

Cieľ: je nájdenie nových vhodných metód spracovania hromadných dát vznikajúcich pri monitorovaní, zbere a ich vyhodnocovaní, najmä z hľadiska schopnosti identifikovať dlhodobé zmeny v správaní sa klientov, ktoré môžu viesť k rizikovým situáciám, ako aj určenie optimálnej cesty na prenos týchto údajov cez sieť elektromerov.

Partner: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, STROJNÍCKA FAKULTA, ÚSTAV AUTOMATIZÁCIE, ROBOTIKY A MECHATRONIKY - KATEDRA AUTOMATIZÁCIE RIADENIA A KOMUNIKAČNÝCH ROZHRANÍ

 

Máte záujem, alebo chcete zistiť viac?

Neváhajte a kontaktujte TRANSTECH